Internet is huge! Help us find great content

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต หรือหลวงปู่มั่น เป็นพระเถระฝ่ายธรรมยุติกนิกาย จากจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นบูรพาจารย์สายพระป่า ท่านได้ปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนพระศาสดาอย่างเคร่งครัด และยึดถือธุดงควัตรด้วยจริยวัตรปฏิปทางดงาม ท่านเป็นสัญลักษณ์ของการอยู่แบบสันโดด มักน้อย ไม่หวังลาภยศ ท่านได้เริ่มสอนเส้นทางการปฏิบัติธรรมแก่สมณะประชาชนอย่างกว้างขวาง แนวคำสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีในนามว่า คำสอนพระป่า หลังจากท่านมรณภาพลง ในปี พ.ศ. 2492 ยังคงมีพระสงฆ์และฆราวาสเป็นลูกศิษย์จำนวนมาก แนวปฏิปทาธรรมปฏิบัติของท่านยังคงสืบต่อไปในนามว่า พระกรรมฐานสายวัดป่า หรือ พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น และท่านได้รับยกย่องจากผู้ศรัทธาให้เป็น พระอาจารย์ใหญ่สายวัดป่า หรือ พระอาจารย์ใหญ่แห่งวงศ์พระกรรมฐานวัดป่า สืบมาจนถึงปัจจุบัน พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2413 ณ บ้านคำบง ตำบลสงยาง อำเภอโขงเจียม (ปัจจุบันคืออำเภอศรีเมืองใหม่) จังหวัดอุบลราชธานี ท่านเริ่มบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดบ้านคำบงเมื่ออายุ 15 ปี และเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ 23 ปี ในฐานะศิษย์ติดตามได้เรียนรู้จากหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล และพระอาจารย์ม้าว เทวธมฺมี เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ให้ปัญญา […]

Read more
About

บูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ สายวัดป่า มีหลวงปู่มั่น หลวงตามหาบัว

Navigation

Submit