หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต หรือหลวงปู่มั่น เป็นพระเถระฝ่ายธรรมยุติกนิกาย จากจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นบูรพาจารย์สายพระป่า ท่านได้ปฏิบัติตนตามแนวทางคำสอนพระศาสดาอย่างเคร่งครัด และยึดถือธุดงควัตรด้วยจริยวัตรปฏิปทางดงาม

ท่านเป็นสัญลักษณ์ของการอยู่แบบสันโดด มักน้อย ไม่หวังลาภยศ ท่านได้เริ่มสอนเส้นทางการปฏิบัติธรรมแก่สมณะประชาชนอย่างกว้างขวาง แนวคำสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีในนามว่า คำสอนพระป่า

หลังจากท่านมรณภาพลง ในปี พ.ศ. 2492 ยังคงมีพระสงฆ์และฆราวาสเป็นลูกศิษย์จำนวนมาก แนวปฏิปทาธรรมปฏิบัติของท่านยังคงสืบต่อไปในนามว่า พระกรรมฐานสายวัดป่า หรือ พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น และท่านได้รับยกย่องจากผู้ศรัทธาให้เป็น พระอาจารย์ใหญ่สายวัดป่า หรือ พระอาจารย์ใหญ่แห่งวงศ์พระกรรมฐานวัดป่า สืบมาจนถึงปัจจุบัน

พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2413 ณ บ้านคำบง ตำบลสงยาง อำเภอโขงเจียม (ปัจจุบันคืออำเภอศรีเมืองใหม่) จังหวัดอุบลราชธานี ท่านเริ่มบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดบ้านคำบงเมื่ออายุ 15 ปี และเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุ 23 ปี ในฐานะศิษย์ติดตามได้เรียนรู้จากหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล และพระอาจารย์ม้าว เทวธมฺมี เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ให้ปัญญา หลังจากนั้นได้ทำทัฬหีกรรมที่แพกลางแม่น้ำมูล โดยพระอาจารย์ม้าว เทวธมฺมี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิจิตรธรรมภาณี (จันทร์ สิริจนฺโท) และพระครูวิเวกพุทธกิจ (เสาร์ กนโตสีโล) เป็นคู่กรรมวาจาจารย์ ท่านเป็นบูรพาจารย์สายพระป่าและติดตามแนวทางการปฏิบัติธรรมจนได้รับการยกย่องว่าเป็นพระผู้เลิศทางธุดงควัตร และเป็นที่รู้จักกันดีในนามว่า “คำสอนพระป่า” หรือ “สายพระอาจารย์มั่น” ถึงแม้ท่านจะมรณภาพลงไปแล้ว แต่แนวปฏิปทาธรรมยังคงดำเนินอยู่จนถึงปัจจุบัน

หลวงปู่มั่น ภูริทัตฺตมหาเถระ มรณะภาพ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2492 ณ วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร อายุ 79 ปี 56 พรรษา

หลังจากที่ท่านพักอาพาธที่วัดป่าบ้านกลางโนนภู่ 11 วัน ต่อมาอัฐิได้กลายเป็นพระธาตุ และเหล่าลูกศิษย์ได้อัญเชิญ พระธาตุไปที่วัดในหลายที่ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดนครพนม เป็นต้น

ท่านสิ้นชีวิตด้วยอาการละสังขารในตอนกลางคืน แต่มีเจ้าคุณและศิษย์นุศิษย์ช่วยดูแลท่านจนตลอดเวลา บันทึกว่าท่านมีความเป็นผู้ให้ปัญญาและมีจิตศรัทธาในข้อวัตรปฏิบัติ โดยตลอดชีวิตท่าน

Internet is huge! Help us find great content

About

บูชาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ สายวัดป่า มีหลวงปู่มั่น หลวงตามหาบัว

Navigation

Submit